O projekte

Cieľom projektu je v regióne Štiavnických vrchov vybudovať a udržiavať sieť značených trás pre horských cyklistov a podporiť rozvoj turizmu v celom regióne.

Ochrana životného prostredia

Cyklotrasy sú naprojektované tak, aby nepoškodzovali životné prostredie. Trate sú vhodným spôsobom situované do prírody a využívajú existujúcu sieť lesných ciest, zvážnic a chodníkov. Trate neprechádzajú Národnou prírodnou rezerváciou Kašivárová, ani prírodnou rezerváciou Kojatín. Trate prechádzajú územiami európskeho významu: Hodrušská hornatina, Klokoč, Suť a ostatným inak nechráneným územím v regióne obcí Hodruša-Hámre a Vysoká. Používatelia tratí sú usmerňovaní k ochrane životného prostredia prostredníctvom informačných panelov na vstupných miestach, prostredníctvom tlačených skladacích, papierových letákov s mapou cyklotrás a prostredníctvom internetovej stránky propagujúcej celý projekt cyklotrás.

Realizácia a financovanie projektu

Projekt realizuje Obecný úrad Hodruša-Hámre prostredníctvom členov cyklistického oddielu MT BIKER Hodruša-Hámre a ich priateľov a dobrovoľníkov. Financovanie celého projektu zabezpečuje Obecný úrad Hodruša-Hámre z vlastných prostriedkov vyčlenených v rozpočte obce.

Vlastnícke a licenčné práva

Mapové podklady použité v projekte sú oficiálne zakúpené od firmy SHOCart s.r.o., Vizovice, Česká republika a sú vlastníctvom Obecného úradu Hodruša-Hámre. Akékoľvek použitie mapových podkladov okrem interného použitia v procese schvaľovania tohto projektu na príslušných orgánoch štátnej správy, okrem interného použitia v procese registrácie Slovenským cykloklubom je bez súhlasu vlastníka licenčných práv zakázané. Mapové podklady je možné použiť len v súvislosti s týmto projektom a jeho propagáciou.

Celý projekt vrátane informácií o vlastnostiach a polohe jednotlivých cyklotrás okrem mapových podkladov je duševným vlastníctvom členov cyklistického oddielu MT BIKER Hodruša-Hámre, Jána Úreka a Petra Nemca. Informácie z projektu je možné použiť len v súvislosti s projektom „Bajkom k tajchom“ a jeho propagáciou.

Autorstvo textov a použitá literatúra

Texty o tajchoch, banských technických pamiatkach, sakrálnych pamiatkach, historických kultúrnych pamiatkach a chránených a zaujímavých stromoch spísal a pre projekt poskytol Karsten Ivan. Na tejto stránke je uvedený zoznam použitej literatúry.

Fotografie

Panoramatické fotografie použité v hlavičke titulnej strany ako aj fotografie tajchov, banských technických pamiatok, sakrálnych pamiatok, historických kultúrnych pamiatok a chránených a zaujímavých stromov vytvoril a pre projekt poskytol Karsten Ivan.

Ostatné fotografie použité na webe pochádzajú od členov klubu MT Biker Hodruša-Hámre a od našich priateľov.

Vznik a opis loga projektu Bajkom k tajchom

Pri budovaní projektu cyklotrás Bajkom k tajchom sme intenzívne rozmýšľali a diskutovali s Peťom,ako by malo vyzerať logo celého projektu, ktoré by charakterizovalo radosť z jazdy v krásnej prírode spojenú s objavovaním histórie regiónu a rešpektovaním pravidiel pohybu a ochrany prírody Štiavnických Vrchov, kde by bol zakomponovaný charakteristický prvok regiónu - tajch. Výsledkom našich bajkerských myšlienok je jednoduché a zároveň jedinečné logo Bajkom k tajchom.

Symbol je prevzatý od IMBA (International Mountain Bicycling Association) s ich povolením. Za symbolom sa ukrýva čarovné slovíčko JAZDI (v angličtine: RIDE), má však v našom logu širší význam. Mal by evokovať radosť z jazdy na bicykli v krásnej prírode s prihliadnutím na bezpečnosť jazdy v teréne.

Symbol kolesa bicykla charakterizuje cykloturistiku spojenú s objavovaním bohatej histórie banského regiónu, ktorá tu na návštevníka čaká na každom kroku a spojenú s obdivovaním pozoruhodností a krásnej prírody Štiavnických Vrchov.

Symbol charakterizuje TAJCH spolu so svojou nezameniteľnou budovou - MNÍCH, ktorý sa nachádza na hrádzi jednotlivých tajchov. Tajchy spolu s jedinečným systémom banských jarkov sú roztrúsené po celom regióne. Sú to umelo vytvorené vodné nádrže kumulujúce vodu z dômyselne vybudovaných banských jarkov. Voda z tajchov slúžila na pohon banských zariadení a čerpadiel v minulosti, v súčasnosti tajchy slúžia na rekreačné účely.

Symbol je prevzatý od IMBA (International Mountain Bicycling Association) s ich povolením. Symbolizuje slovo REŠPEKTUJ (v angličtine: RESPECT). Upozorňuje horských cyklistov jazdiacich po tratiach projektu BAJKOM K TAJCHOM na dodržiavanie pravidiel správania sa v prírode a pravidiel bezpečnej jazdy na bicykli, ktoré sú popísané v Kódexe horského cyklistu.